top of page

Tietosuojaseloste

Klaukkalan NMKY ry:n jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste 

 

Laatimispäivä:  9.4.2018 

Päivitetty: 9.10.2020 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Klaukkalan NMKY ry  
Y-tunnus: 1644948-6 
Osoite: Koivikkotie 10,  01820 Klaukkala 
Sähköposti: toimisto@klanmky.com 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Sami Mäkinen 
Osoite: Koivikkotie 10,  01820 Klaukkala 
Puh.: +358 50 9664350   
Sähköposti: toimisto@klanmky.com
 

 

3. Rekisterin nimi 

Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Klaukkalan NMKY ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen.  
Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueen johtaja, ohjaaja, valmentaja, tiedottaja) osalta Klaukkalan NMKY ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:  

    - yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpito 

    - jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsen- ja muiden maksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet  

    - harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen  

    - toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai Klaukkalan NMKY ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on Klaukkalan NMKY ry:n ja yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi. 

 

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:  

  - Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka 

  - Alaikäisen jäsenen osalta:  

        - tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen julkaisemiseen, harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen  

        - alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

  - Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot  

  - Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus 

  - Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

  - Valokuva 

  - Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 

  - Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot  

 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:  

  - Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)  

    - Laskuihin liittyvät tiedot  

    - Valokuva  

    - Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin 

 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä: 

 - nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Klaukkalan NMKY ry:lle. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää. 

Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntuottajien ( Visma Oy ja Accountor Finago Oy, Procountor -palvelu) sähköistä kirjanpitopalvelua. 

 

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.  

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.  

Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään niin kauan kunnes henkilö eroaa Klaukkalan NMKY ry:n toiminnasta. 

Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään 12 kk yhdistyksestä eroamisen jälkeen tai niin kauan kuin ne ovat laskutuksen kannalta tarpeelliset.  

 Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta. Muutoin henkilötietoja päivitetään. 

 

myClub-palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. myClub-palvelun sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot varmennettu 2 kertaisella tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu. 

myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.  

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 

 

 

bottom of page